2022 Defter Tutma Hadleri

2022 Defter Tutma Hadleri

2022 Defter Hadleri Ne Kadar Oldu?

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 2022 defter hadleri için de yeni rakamlar belli olmuş oldu. Defter tutma hadleri 2021 yılı içerisinde 9,11 olarak belirlenmiş olan yeniden değerleme oranında artırılmıştı. 2022 yılı için de Vergi Usul Kanunu ve Resmi Gazete’de yayınlanmış olan tebliğ uyarınca yeni rakamlara uymak gerekiyor. Peki 2022 sınıf değiştirme hadleri için nasıl rakamlar açıklandı? Şimdi hep birlikte defter tutma esaslarına ve belirlenmiş olan yeni sınıf değiştirme hadlerine bakalım…

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 176. maddede belirtildiği üzere defter tutma esasları şu şekilde belirlenmiştir:

  • sınıf tüccarlar bilanço esasına göre defter tutacaklardır.
  • sınıf tüccarlar işletme hesabına göre tutacaklardır.

 Peki 2022 hadlerine geçmeden önce, 1. sınıfa ve 2. sınıfa dahil olan tüccarlar hangileridir? Bununla ilgili de şöyle bir liste yapmak mümkün:

  • Sınıf Tüccarlar: Her türlü ticaret şirketleri, kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler, bilanço esasına göre defter tutmayı ihtiyari olarak tercih edenler.
  • Sınıf Tüccarlar: 1. sınıf tüccarlarda belirtilenlerin dışında kalanlar ve kurumlar vergisi mükellefleri için Maliye Bakanlığı tarafından işletme hesabına göre defter tutmalarına müsaade edilenler.

Tüm bunların dışında daha önce iş bırakmış olan ve yeniden işe başlayan tüm tüccarlar, yıllık iş hacimlerine göre 1. ya da 2. sınıfa dahil edilinceye dek, 2. sınıf tüccarlar gibi defter tutacaklardır. Yani yıllık iş hacmine bakıldığı zaman 2. sınıfta bulunan vergi mükelleflerinin kendi istekleri ile 1. sınıfa geçmeleri ve bilanço esasına göre defter tutmaları, yalnızca mevcut hesap dönemini takip eden hesap döneminin ilk gününden başlamak şartıyla mümkün olabilir.

Ayrıca 2022 defter hadleri ile ilgili diğer tüm detaylar, Resmi Gazete’de yayınlanmış olan tebliğde ve Vergi Usul Kanunu’nda belirtilmiştir.

2022 Defter Hadleri Rakamları

21 Aralık 2021 tarihinde 534 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 defter hadleri Resmi Gazete’de yayınlanmış;

  • Alış tutarı 2021 yılında 280.000 TL iken 2022 yılında 400.000 TL (%20) fazlası =480.000 TL ‘yi aşanlar işletme esasından bilanço esasına geçecekler.
  • Satış tutarı 2021 yılında 420.000 TL iken 2022 yılında 570.000 TL (%20) fazlası =684.000 TL ‘yi aşanlar işletme esasından bilanço esasına geçecekler.
  • Yıllık gayri safi iş hasılatı 2021 yılında 150.000 TL iken 2022 yılında 200.000 TL (%20) fazlası =240.000 TL ‘yi aşanlar işletme esasından bilanço esasına geçecekler.
  • İş hasılatının 5 katı ve yıllık satış tutarları toplamı ise 2021 yılında 300.000 TL iken 2022 yılında 400.000 TL (%20) fazlası 480.000 TL ‘yi aşanlar işletme esasından bilanço esasına geçecekler.

olarak güncellenmiştir.